[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

                     ผู้บริหารสำนักงาน
              กลุ่มอำนวยการ
              กลุ่มบริหารงานบุคคล
              กลุ่มนโยบายและแผน
              กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
              กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
              กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล
              หน่วยตรวจสอบภายใน
              กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
              กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
              กลุ่มกฏหมายและคดี

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
27/31 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 056-990-381  โทรสาร : 056-990-383
E-Mail : phichit1@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  พัฒนาต่อโดย   นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์