[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

                     ผู้บริหารสำนักงาน
              กลุ่มอำนวยการ
              กลุ่มบริหารงานบุคคล
              กลุ่มนโยบายและแผน
              กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
              กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
              กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล
              หน่วยตรวจสอบภายใน
              กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
              กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
              กลุ่มกฏหมายและคดี

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์/โทรสาร สำนักงาน
E-Mail : sukvit@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  พัฒนาต่อโดย   นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์