[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

อำนาจหน้าที่

          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไป ตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กระทรวง ศึกษาธิการ และ มีอํานาจหน้าที่ (หน้า 14 เล่ม 134 ตอนพิเศษ ๒95 ง ราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2560
          1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
          2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าวด้วย
          3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
          4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
          5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
          6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
          7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
          8.ประสานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
          9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
          10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
          11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
          12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
          (1) กลุ่มอํานวยการ
          (2) กลุ่มนโยบายและแผน
          (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
          (5) กลุ่มบริหารงานบคคล ุ
          (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          (7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
          (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          (9) หน่วยตรวจสอบภายใน
ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (1) กลุ่มอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
               (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
               (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ
               (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
               (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
               (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
               (ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
               (ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
               (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
               (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
               (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย
          (2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
               (ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
               (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร งบประมาณ
               (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
               (ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
               (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย
          (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
               (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
               (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ การจัดการศึกษา หน้า 16 เล่ม 134 ตอนพิเศษ ๒95 ง ราชกิจจานุเบกษา ๒9 พฤศจิกายน ๒560
               (ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
               (ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
               (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
               (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ไดร้ับมอบหมาย
          (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
               (ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
               (ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
               (ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
               (ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
               (จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
               (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย
          (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
               (ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
               (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
               (ค) วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
               (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
               (จ) จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ (ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
               (ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจําตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
               (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ การดําเนินคดีของรัฐ (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย
          (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ หน้า 17 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง ราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2560
               (ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
               (ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
               (ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณ
               (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
               (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
               (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา
               (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย
          (7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
               (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
               (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน
               (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การประเมินผลการศึกษา
               (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
               (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
               (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา
               (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย
          (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
               (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
               (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หน้า 18 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง ราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2560
               (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
               (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
               (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
               (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
               (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
               (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
               (ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์
               (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
               (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
               (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
               (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย
          (9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
               (ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล ทรัพย์สิน
               (ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กําหนด
               (ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
               (ง) ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด
               (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย


           และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
           (๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
                (ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
                (ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
                (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
                (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
                (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
                (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
                (ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และ งานคดีของรัฐ
                (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
27/31 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 056-990-381  โทรสาร : 056-990-383
E-Mail : phichit1@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  พัฒนาต่อโดย   นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์