ชื่อห้องประชุม :
ชาลวัน
สถานที่ตั้ง :
อาคารสิกขสิทธิ์
ความจุที่นั่ง :
200 คน
วันที่ใช้ห้อง :
19-08-2019
ประชุมเรื่อง :
นำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ประธานที่ประชุม :
พิษณุ
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
58
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 16:30:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
โปรเจ็คเตอร์,เครื่องขยายเสียง,เครื่องฉายภาพทึบแสง,
ค่ากระแสไฟฟ้า/วัน :
กลุ่ม/หน่วยงาน :
นิเทศ ติดตามฯ
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
นำเสนอ
ชื่อผู้จอง :
นายปิติ วิทยการ