ชื่อห้องประชุม :
ชาลวัน
สถานที่ตั้ง :
อาคารสิกขสิทธิ์
ความจุที่นั่ง :
200 คน
วันที่ใช้ห้อง :
25-03-2019
ประชุมเรื่อง :
ซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประธานที่ประชุม :
ผอ.สพป.พจ.1
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
140
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
โปรเจ็คเตอร์,เครื่องขยายเสียง,
ค่ากระแสไฟฟ้า/วัน :
กลุ่ม/หน่วยงาน :
อำนวยการ
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ผอ.บุคคล จอง
ชื่อผู้จอง :
นางนารินทร์พร บุญลาภ