ชื่อห้องประชุม :
warroom
สถานที่ตั้ง :
กลุ่มสถานศึกษาเอกชน
ความจุที่นั่ง :
40 คน
วันที่ใช้ห้อง :
11-12-2018
ประชุมเรื่อง :
คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียน ปี 2561
ประธานที่ประชุม :
รองสุวิศิษฏ์
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
20
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
ค่ากระแสไฟฟ้า/วัน :
กลุ่ม/หน่วยงาน :
อำนวยการ
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
จองแทนกลุ่มส่งเสริม
ชื่อผู้จอง :
นายวรัชพงศ์ ทองแจ่มธัญโรจน์