ชื่อห้องประชุม :
ชาลวัน
สถานที่ตั้ง :
อาคารสิกขสิทธิ์
ความจุที่นั่ง :
200 คน
วันที่ใช้ห้อง :
11-12-2018
ประชุมเรื่อง :
คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียน ปี 2561
ประธานที่ประชุม :
ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
100
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องขยายเสียง,
ค่ากระแสไฟฟ้า/วัน :
กลุ่ม/หน่วยงาน :
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
นางฉัตรชนก การเที่ยง