ชื่อห้องประชุม :
ปฏิบัติการ SP2
สถานที่ตั้ง :
อาคารสิกขสิทธิ์
ความจุที่นั่ง :
15 คน
วันที่ใช้ห้อง :
09-11-2018
ประชุมเรื่อง :
ประชารัฐฯ
ประธานที่ประชุม :
ว่าที่พันตรีสุวิศิษฎ์ กันทา
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
10
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 16:30:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
ค่ากระแสไฟฟ้า/วัน :
กลุ่ม/หน่วยงาน :
นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
นางสาววิริยา มีไชโย