ชื่อห้องประชุม :
ตะเภาแก้ว
สถานที่ตั้ง :
อาคารสิกขสิทธิ์
ความจุที่นั่ง :
25 คน
วันที่ใช้ห้อง :
07-06-2018
ประชุมเรื่อง :
สอบสัมภาษณ์ 38 ค.(2)
ประธานที่ประชุม :
ผอ.สพป.พจ.1
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
6
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
ค่ากระแสไฟฟ้า/วัน :
กลุ่ม/หน่วยงาน :
บริหารงานบุคคล
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
นางสาวรุ่งรัตน์ มาลาทอง