ชื่อห้องประชุม :
ปฏิบัติการ SP2
สถานที่ตั้ง :
อาคารสิกขสิทธิ์
ความจุที่นั่ง :
15 คน
วันที่ใช้ห้อง :
31-03-2021
ประชุมเรื่อง :
เก็บรักษาข้อสอบ NT
ประธานที่ประชุม :
นายพยอม วงษ์พูล
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
12
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 16:30:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
ค่ากระแสไฟฟ้า/วัน :
กลุ่ม/หน่วยงาน :
อำนวยการ
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ศน.ใช้ห้องในการดำเนินงานเตรียมส่งมอบกระดาษคำตอบ NT
ชื่อผู้จอง :
นางจินตนา ผาสุข