ชื่อห้องประชุม :
ชาลวัน
สถานที่ตั้ง :
อาคารสิกขสิทธิ์
ความจุที่นั่ง :
200 คน
วันที่ใช้ห้อง :
30-04-2021
ประชุมเรื่อง :
อบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคิดวิเคราะห์
ประธานที่ประชุม :
ผอ.พยอม วงษ์พูล
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
60
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 16:30:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
โปรเจ็คเตอร์,เครื่องขยายเสียง,เครื่องฉายภาพทึบแสง,เครื่องเล่น VCD, DVD,Wifi (ติดต่อ ผอ.กลุ่มอำนวยการ),
ค่ากระแสไฟฟ้า/วัน :
กลุ่ม/หน่วยงาน :
นิเทศ ติดตามฯ
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
นางสาวอุทุมพร กรีสุริยา