ชื่อห้องประชุม :
warroom
สถานที่ตั้ง :
กลุ่มสถานศึกษาเอกชน
ความจุที่นั่ง :
40 คน
วันที่ใช้ห้อง :
10-03-2021
ประชุมเรื่อง :
ประชุมสรุปการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต่อจากการประชุม Zoom กับ สพฐ.
ประธานที่ประชุม :
ว่าที่พันตรีสุวิศิษฎ์ กันทา
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
20
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 16:30:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
ค่ากระแสไฟฟ้า/วัน :
กลุ่ม/หน่วยงาน :
อำนวยการ
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
นางนารินทร์พร บุญลาภ