ชื่อห้องประชุม :
ตะเภาแก้ว
สถานที่ตั้ง :
อาคารสิกขสิทธิ์
ความจุที่นั่ง :
25 คน
วันที่ใช้ห้อง :
15-02-2021
ประชุมเรื่อง :
การติดตามการร้องเรียนฯ
ประธานที่ประชุม :
นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
10
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 16:30:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
ค่ากระแสไฟฟ้า/วัน :
กลุ่ม/หน่วยงาน :
บริหารการเงินและสินทรัพย์
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ ถอดเขี้ยว