โปรแกรมสุ่มคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการอ่านของนักเรียน


Script โดย ศน.สนธยา หลักทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 2
ปรับปรุงโดย นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.พิจิตร เขต 1