ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมผู้บริหาร ครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 56 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมผู้บริหาร ครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมผู้บริหาร ครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมผู้บริหาร ครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมผู้บริหาร ครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมผู้บริหาร ครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 8 มิถุนายน 2562 ที่ห้องชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย ซึ่งศูนย์อบรม สพป.พิจิตร เขต 1 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ สช. 5 โรงเรียน กำหนดการอบรม ครั้งที่ 1 หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย สามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 นำทักษะ เทคนิค วิธีการ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน และนิเทศ ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยภายในสถานศึกษาของตนเองได้อย่างเหมาะสม รูปแบบการอบรมเป็นการปฏิบัติกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีพี่เลี้ยงประจำศูนย์ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.พิจิตร เขต 1 และศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง อำนวยความสะดวก ดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษา ตลอดระยะเวลาการอบรม                                                                             5

    สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมผู้บริหาร ครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมผู้บริหาร ครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมผู้บริหาร ครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมผู้บริหาร ครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมผู้บริหาร ครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล