ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 166 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2560 ของกลุ่มโรงเรียนคลองเมืองหลวง กลุ่มโรงเรียนป่ามะคาบปากทางและกลุ่มโรงเรียนหลักเมือง เพื่อระเบียบวินัย ที่อยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจและพื้นฐานของธรรมชาติในตัวบุคล โดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ ที่จะเป็นการเสริมสร้างฝึกตนในการอยู่ร่วมกัน มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีโอกาสคิด ลงมือปฏิบัติ แก้ไขปัญหา ฝึกความเป็นระเบียบวินัย รู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมอันดีงามเพื่อจะเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป มีลูกเสือสำรองเข้าค่ายกว่า 230 คน ที่ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง