ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 200 ครั้ง ]

ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน

ผู้ดูแลระบบ
โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพฐ.

           ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน นำทีมโดย ผอ.ถิรวัฒน์ สุดจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยตรวจจากโรงเรียนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน และงบประมาณตามโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีแผนกำหนดดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ พ.ย ๖๐ ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต ๑...อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว                                                                             10

    ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน