ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 246 ครั้ง ]

ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนัก ๔ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะที่ได้ให้เกียรติมาประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษาและหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อส่งเสริมหน่วยงานสถานศึกษา และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดพิจิตร เพื่อให้เป็นรูปธรรม มีการบรรยายพิเศษในเรื่องการพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มสถานศึกษา มีการนำเสนอความรู้ความเข้าใจและชี้แจงลักษณะงานและการสนับสนุนทุนดำเนินการให้กับสถานศึกษาโดย สสส. และกลุ่มที่ ๒ หน่วยงานด้านสาธารณสุข มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายพร้อมเสนอผลความสำเร็จของโรงพยาบาลคุณธรรม ในการประชุมครั้งนี้ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นองค์กรคุณธรรม และจะเป็นประโยชน์กับจังหวัดพิจิตร มีผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานด้านสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม จำนวน 160 คน                                                                             

    ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม