ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 387 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 8 ก.พ 60 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานการจัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ สพป.พิจิตร เขต 1 “รวมพลังสามัคคี 105 ปีลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชัน”ต่อนายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ เป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 คือรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มุ่งมั่นการทำงานและมีจิตสาธารณะ สอดคล้อง ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของ คสช. อีกทั้งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 กำหนดให้ “พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ”สพป.พิจิตร เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการงานชุมนุมลูกเสือสามัญ “รวมพลังสามัคคี 105 ปีลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชัน”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรทหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อกิจการลูกเสือไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อให้ลูกเสือมีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคำปฏิญาณของลูกเสือ และส่งเสริมทักษะการอยู่ค่ายพักแรมของเหล่าลูกเสือเนตรนารี และเพื่อพัฒนาค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ ให้เป็นประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือของจังหวัดพิจิตร โดยมีกำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ 2560 รวม 3 วัน มีลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นป.6 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมงานชุมนุม จำนวนทั้งสิ้น 2,228 คน ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อ.เมือง จ.พิจิตร                                                                             

    สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ปี60