สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ - Phichit Primary Educational Service Area Office 1