สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 50763 ครั้ง   

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1นางสาวนิษากร ใจแสน
ผู้อำนวยการกลุ่มนายมนูญ กาหา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษนางสมคิด ไตรยุทธรงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษนายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษนางนงค์นุช ตุลาพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางลักษณาพร เกิดมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางสาวกอบแก้ว ศรีเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางสาววิลัยวรรณ ผลประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางสาวชลธิชา อุกอาจ
พนักงานบริการนางสาวสุภาพ เรียงผา
พนักงานบริการนางสาวพรชนก อินทะกะ
พนักงานบริการ


กลับไปหน้าก่อน...