สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 50765 ครั้ง   

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์
ประธานกรรมการนายวิเชียร บำรุงมา
กรรมการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐนายนพพร ตั้งสิทธิโชค
กรรมการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนนายกีรติ จันทรมณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายประสาร เมืองเหลือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางยุคล สังข์สอน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางสาวพรพรรณ ศรีทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายปตินันท์ ศรีพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายปิติ วิทยการ
กรรมการและเลขานุการ


กลับไปหน้าก่อน...