สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 50759 ครั้ง   

ข้อมูลทั่วไป-ประวัติ
 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  พ.ศ.2546เป็นผลเนื่องมาจากการปฏิรูประบบบริหาร และจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โดยยุบรวมหน่วยงานทางการศึกษาที่มีอยู่เดิมเข้าด้วยกัน ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด / อำเภอ / กิ่งอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด /อำเภอ/กิ่งอำเภอ และสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด จัดตั้งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 แห่ง ทั่วประเทศ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 7 กรกฎาคม  พ.ศ.2546


          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ให้เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 เปลี่ยนแปลงเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ประกอบด้วยท้องที่ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอวชิรบารมี อำเภอวังทรายพูน และอำเภอสากเหล็ก
 
กลับไปหน้าก่อน...