สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 18361 ครั้ง   

กลุ่มนิเทศติดตามฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1นายพิทยา บุญเกตุ
ผู้อำนวยการกลุ่มนายปิติ วิทยการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางกฤติยา สุวรรณคีรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายวิจารณ์ รอดอ่อง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายสมโภชน์ บุญเรศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางธนพรรณ รอดกำเหนิด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายปตินันท์ ศรีพงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายสมพร ปานแสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาวทองปอน พิรา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางภัทราวรรณ ภูมินทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางณัชชา คานิยม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


กลับไปหน้าก่อน...