สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 15210 ครั้ง   

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1



นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ประธานกรรมการ



นายสรวง วรอินทร์
กรรมการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ



นายโสภณ มโนวชิรสรรค์
กรรมการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน



นายปิติ วิทยการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



นางธนพรรณ รอดกำเหนิด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



นายสุวิทย์ ทองคำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



นายนิรุติ ครุฑหลวง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



นายสมศักดิ์ นลินรัตนกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



นายพิทยา บุญเกตุ
กรรมการและเลขานุการ


กลับไปหน้าก่อน...