กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1กลับหน้าหลัก
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โรงเรียนที่มีนักเรียน 1,501 คนขึ้นไป โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 501 - 1,500 คน โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 121 - 500 คน โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงไป

GIS ทางการศึกษา
 ข้อมูลหลัก
โรงเรียนมาตรฐานสากล

คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2557

โครงการทรูปลูกปัญญา

สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center)

ขยายโอกาสทางการศึกษา

ดำเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ

โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2554

โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2555

โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2556

โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ

ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย

แกนนำการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางมอนเทสซอริระดับปฐมวัย

โรงเรียนสุจริต

โรงเรียนประชารัฐ


- 1024X768 แสดงภาพ
- กด F11 แสดงเต็มจอ
©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.02-03-2559
Double left Click สำหรับ Zoom in, Double right click สำหรับ Zoom out หรือใช้ เครื่องมือด้านซ้ายมือ สำหรับ zoom in หรือ zoom out
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Best View 1024 x 768 ©