กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1กลับหน้าหลัก
โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา

โรงเรียนที่มีนักเรียน 1,501 คนขึ้นไป โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 501 - 1,500 คน โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 121 - 500 คน โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงไป

GIS ทางการศึกษา
 ข้อมูลหลัก
โรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2557

โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา

สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

โรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โรงเรียนศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center)

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

โรงเรียนตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ

โรงเรียนนำร่องโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนนำร่องโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนนำร่องโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนนำร่องโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย

โรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางมอนเทสซอริระดับปฐมวัย

โรงเรียนสุจริต

โรงเรียนประชารัฐ


- 1024X768 แสดงภาพ
- กด F11 แสดงเต็มจอ
©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.02-03-2559
Double left Click สำหรับ Zoom in, Double right click สำหรับ Zoom out หรือใช้ เครื่องมือด้านซ้ายมือ สำหรับ zoom in หรือ zoom out
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Best View 1024 x 768 ©