สพป.พิจิตร เขต 1 ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ผลิตโดยตรง สพป.พิจิตร เขต 1 ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ผลิตโดยตรง
สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล
สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ ท่านปราโมทย์ โชติมงคล ผอ.ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ ท่านปราโมทย์ โชติมงคล ผอ.ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ร่วมพิธิวันปิยมหาราช ร่วมพิธิวันปิยมหาราช
พร้อมวางพวงมาลา
เปิดการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น เปิดการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
ให้กับบุคลากรสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
วันที่ ๑--๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ฮอลล์ ๙ เมืองทองธานี
ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรและรองฯ สุวิศิษฎ์ กันทา ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรและรองฯ สุวิศิษฎ์ กันทา
ร่วมงานเปิดพื้นที่ศิลปะการแสดงจังหวัดพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1 คัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ภาคสงฆ์ 4 สพป.พิจิตร เขต 1 คัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ภาคสงฆ์ 4
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต 1 รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ (Big day) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ (Big day)
สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2 และโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามรอยพระยุคลบาท สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2 และโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามรอยพระยุคลบาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
เชิญชวนชาวจังหวัดพิจิตร ออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
นายดิเรก ทับอินทร์ ผอ.ร.ร.อนุบาลเมืองฯ เป็นประธานเปิดโครงการ นายดิเรก ทับอินทร์ ผอ.ร.ร.อนุบาลเมืองฯ เป็นประธานเปิดโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด โดยตำรวจชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรเป็นวิทยากร
ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
เป็นประธานคัดเลือกผลงานทางวิชาการฯ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมาคมชาวพิจิตร มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาชาวพิจิตร สมาคมชาวพิจิตร มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาชาวพิจิตร
นำโดยนายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน นายกสมาคมชาวพิจิตร
ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
ประชุมจัดทำองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (กศจ.) ๑๔ ก.ค.๕๙
ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร และ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร และ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ๑๓ ก.ค.๕๙
ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการสภากาแฟยามเช้าฯ ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการสภากาแฟยามเช้าฯ
๑๓ มิ.ย.๒๕๕๙
รองฯธนู อักษร เป็นประธานเปิดการอบรม รองฯธนู อักษร เป็นประธานเปิดการอบรม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
นายธนู อักษร และนายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๑ และคณะ นายธนู อักษร และนายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๑ และคณะ
ร่วมประชุม Video Conference เรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กร โดยใช้ Application G-Chat
รองฯ สรพงษ์ กล่อมจิตต์ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ รองฯ สรพงษ์ กล่อมจิตต์ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและผลิตสื่อฯ โดยศูนย์ PEER
ประชุม กศจ.ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ประชุม กศจ.ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ตลาดต้องชมในนัดนี้เพื่อน้อง ตลาดต้องชมในนัดนี้เพื่อน้อง
ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีของ กศจ.พิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีของ กศจ.พิจิตร
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2559 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2559
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรม
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันทางสังคม
นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับอาสาสมัครชาวต่างชาติ นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับอาสาสมัครชาวต่างชาติ
ต้อนรับนักศึกษาอาสาสมัครชาวต่างชาติที่เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการในพิจิตร
ทำบุญสำนักงาน ทำบุญสำนักงาน
คณะเจ้าหน้าที่ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคล
รดน้ำขอพร รดน้ำขอพร
สพป.พิจิตร เขต 1 ได้จัดพิธีรดน้ำขอพร
ประชุม กศจ.ครั้งที่ 1 ประชุม กศจ.ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ครั้งที่ 1/2559
ควบคุมการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ควบคุมการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
ของ สพป.พิจิตร เขต 1
อบรมให้ความรู้ อบรมให้ความรู้
ตามหลักค่านิยม 12 ประการ
มหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3 มหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม นำสู่วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพ
รับมอบเงินสนับสนุน รับมอบเงินสนับสนุน
การจัดงานมหกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3
ประชุมจัดงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ประชุมจัดงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม นำสู่วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพ
อบรมสัมมนา อบรมสัมมนา
กฎหมายและวินัยข้าราชการครู
โครงการปฏิบัติการป้องกัน โครงการปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน ประชุมคณะกรรมการจัดงาน
ชุมนุมลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1
วันยุทธหัตถี วันยุทธหัตถี
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วิทยากรสัมมนา วิทยากรสัมมนา
รวมพลังต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
   แจ้งข่าวด่วน สอบถามเกี่ยวกับการสอบครูได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พิจิตร เขต 1 ที่เบอร์โทร 086-4414203  
   ข่าวประชาสัมพันธ์
กล่มส่งเสริมจัดการศึกษา
  ภาพกิจกรรม  

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
  คณะกรรมการ ระบบงาน สพฐ.หน่วยอื่น ระบบงาน สพป.พิจิตร เขต 1สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ  ผู้กำลังออนไลน์ 5 คน   ติดต่อเราได้ที่ : phichit1.go.th     
» วันนี้ 54 คน  » เมื่อวานนี้ 605 คน  » เดือนนี้ 2160 คน  » ปีนี้ 2160 คน ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
» รวมทั้งหมด 2160 คน เริ่มนับ (1 มกราคม 2559) โทรศัพท์ 0-5699-0381, 0-8644-14200 โทรสาร 0-5661-4931
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มบริหารบุคคล